Forcas samfundsansvar

Forca vurderer løbende, hvordan vi bedst muligt kan leve op til vores samfundsansvar. Samtidig vurderer vi risikoen for, at Forca påvirker miljø, menneskerettigheder og samfundet negativt.

Forcas forretningsmodel er service til pensionsselskaber på det danske marked, og det er vores vurdering, at Forca ikke har stor risiko for at påvirke samfundet negativt. Alligevel har vi fokus på FN’s 17 verdensmål og har også i 2019 især arbejdet inden for disse områder: 7. Bæredygtig energi og 8. Anstændige job og økonomisk vækst.

Menneskerettigheder
Persondata
Forca lægger stor vægt på et højt niveau af beskyttelse af personoplysninger for at sikre den enkeltes grundlæggende ret til kontrol over egne data.
Bestyrelsen i Forca har fastlagt en politik for behandling af personoplysninger som ramme for al behandling af personoplysninger i Forca. Politikkens formål er at sikre ovenstående samt minimere risici i forbindelse med persondatabehandling.
Forca har desuden i forretningsgange og arbejdsbeskrivelser sikret, at der er fastlagt retningslinjer for behandlingen af persondata.

I 2019 har Forca
• Gennemført kampagner og awareness-træning af medarbejderne i Forca for at styrke medarbejdernes kompetencer og sikre vedvarende opmærksomhed på databeskyttelse
• Arbejdet kontinuerligt med at skærpe eksisterende processer og udvikle nye løsninger med fokus på persondatabeskyttelse.

I 2019 har Forca opnået følgende resultater af de iværksatte indsatser:
Forca har opnået en øget forankring i organisationen af ansvaret for at sikre persondatabeskyttelse:
• Bevidstheden om databeskyttelse hos medarbejderne er højnet
• Forca har modtaget en blank revisionserklæring vedrørende persondatabeskyttelse i Forca

Sociale forhold og medarbejderforhold
Løn og arbejdsvilkår i Forca ligger på samme niveau som andre virksomheder i den danske finansielle sektor. Forca har i den forbindelse i særdeleshed fokus på kompetenceudvikling, medindflydelse på eget arbejde i hverdagen, work/life-balance og kønsfordeling i ledelsen.

Kompetenceudvikling
Forca har en personalepolitik for samtlige ansatte, som skal medvirke til, at Forca når sine forretningsmål samtidig med, at medarbejderne oplever både arbejdsglæde og personlig og faglig udvikling via samarbejde og gensidig respekt.
I Forca er leder og medarbejder gensidigt forpligtet til at drøfte kompetenceudvikling og jobmobilitet igennem hele ansættelsesforløbet.
For at styrke jobmotivation og trivsel vil Forca gerne fremme jobrotation, hvis der er mulighed for det, og hvis medarbejderen ønsker det - både for at bevare viden og erfaring i Forca og for at imødekomme et ønske om udvikling gennem et andet job eller en ny rolle.
Kompetenceudvikling kan fx ske gennem ekstern eller intern uddannelse, jobrotation, coaching, sidemandsoplæring og on-the-job-training. Forca betaler for og yder frihed til uddannelse, der opfylder ovenstående mål efter aftale med den enkelte medarbejder.
Medarbejderudviklingssamtaler gennemføres som udgangspunkt en gang årligt og følges op af løbende samtaler. Vigtige elementer i medarbejderudviklingssamtalen er, om medarbejderen har de rette rammer og kompetencer til at udføre sit job bedst muligt. Herunder aftales individuelle udviklingsmål.

I 2019 har Forca
• Gennemført individuel lederudvikling for at styrke den enkeltes ledelseskompetencer og for at opnå Forcas overordnede målsætninger
• Igangsat bred involvering af medarbejderne i forbindelse med arbejdet med at omsæt-te de strategiske mål til handling og adfærd. Involveringen sker med henblik på at skabe ejerskab, identifikation og øget trivsel.

Trivsel
Forca kortlægger jævnligt den generelle trivsel i virksomheden gennem en trivsels- og engagementsmåling sidst i 2017, hvor målingen blev foretaget med hjælp af Ennova. På parametrene arbejdsglæde, tilfredshed og motivation lå Forca blandt de 25% bedste virksomheder i den finansielle branche i Danmark. Den næste måling er planlagt til starten af 2020. På baggrund af resultaterne herfra vil HR sammen med samarbejdsudvalget, ar-bejdsmiljøudvalget, en strategigruppe bestående af både medarbejdere og ledere samt øverste ledelse udvælge nogle tværorganisatoriske temaer, som vi vil arbejde med at forbedre med henblik på en yderligere forbedring af trivslen i Forca.

Work/life-balance
Forca har en løbende dialog med den enkelte medarbejder om, hvordan arbejdet og arbejdsdagen bedst muligt kan tilrettelægges med udgangspunkt i Forcas fleksible arbejdstid. Det kan være ved lejlighedsvist hjemmearbejde, deltidsarbejde i en periode eller andet. Det er væsentligt for Forca, at medarbejderen oplever en hverdag, hvor der er god balance mellem arbejde og fritid. Med Forcas fleksible arbejdstid er det særligt væsentligt, at lederen sikrer en løbende dialog om arbejdsmængden. Arbejdsmiljøet i Forca drøftes i Forcas arbejdsmiljøorganisationen og i samarbejdsudvalget.

Stress
Forca forsøger at undgå stress blandt andet ved at være opmærksom på trivslen. Oplever vi, at medarbejdere bliver ramt af stress – af arbejdsmæssige eller private årsager – tager lederen og HR altid en snak med vedkommende og finder sammen ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe. Det kan være ved at reducere arbejdstiden, antal af opgaver, coaching eller psykologhjælp. Vores sundhedsforsikring støtter desuden individuel forebyggelse og behandling af stress efter behov.

Kønsfordeling
Bestyrelsen
Forcas bestyrelse har i 2018 fastsat et mål om, at begge køn er repræsenteret i bestyrel-sen inden for en otteårig periode. Bestyrelsens kønssammensætning er ikke ændret i 2019. Det skal dog bemærkes, at der også i 2019 er én kvinde i bestyrelsen, valgt af Forcas medarbejdere.

Ledelsen
Forca har siden selskabets etablering haft en målsætning om en ligelig fordeling af mænd og kvinder i Forcas ledelse, og denne målsætning forsøger vi at opfylde gennem rekruttering, uddannelse og lederudvikling. I Forca er der ikke positiv særbehandling, så det er altid den bedste, der skal have jobbet – uanset køn. I 2019 var der 56% kvindelige ledere og 44% mandlige ledere i Forca.

Kønsfordelingen hos alle medarbejdere var 50,6% kvinder og 49,4% mænd.

Miljø og klima
Forca er som servicepartner en virksomhed uden egentlig vareproduktion, og derfor er der ingen væsentlig miljøbelastning. Vi har valgt ikke at have en politik på området, men tilstræber at nedbringe energiforbruget mest muligt. Den væsentligste energibelastning er strømforbrug.

I 2019 har Forca
• Købt et RECS-certifikat som tillæg til Forcas elaftale. Certifikatet betyder, at Forcas eludbyder indkøber lige så meget vedvarende energi, som Forca bruger. På den måde bidrager Forca til, at der blive etableret flere vedvarende energikilder som fx vindmøller.
• Gennemført en udbudsrunde for kantinedriften med fokus på miljøet. De væsentligste kriterier har været bæredygtighed, minimering af madspild, minimering af transport fra jord til bord og økologi.

Forventninger til 2020
Ved alle kommende indkøb og udbud vil Forca fremover i sit valg af leverandør lægge vægt på udbydernes grønne profil.

Kantinedrift
Forventningen er for 2020 at hæve niveauet for økologi fra 30- 60% til 60- 90%, at intro-ducere lokale fødevarer af egen avl samt at sætte mere fokus på madspild. Der vil derudover blive sat fokus på madspild, dels ved at overskudsmad fra Forcas kantine kan købes af medarbejderne ”to go”, og der vil blive lavet en oplysningskampagne, om hvor meget mad der smides ud.

Strøm
I 2020 er der planlagt udskiftning af lys til LED og opsætning af sensorer for at spare yderligere på strømmen. Forventningen er en årlig besparelse på 2.679 kWh pr. år.
I 2020 udskiftes 13 pumper til varmeanlæg til den nyeste version, her vil der være en besparelse på 6.760 kWh pr. år.

Solenergi
I 2020 vil Forca genbesøge mulighederne for at etablere solpaneler på taget, for at få skabt klarhed over omkostninger og besparelsespotentiale. Forca undersøgte muligheden i 2017, men dengang stod investeringsomkostningen ikke mål med energibesparelsen, men området udvikler sig hastigt i disse år.

Antikorruption og bestikkelse
Forca har etiske retningslinjer for, hvordan vi ønsker at drive virksomheden, og hvordan vores medarbejdere og ledere skal agere for at sikre en forretningsadfærd, moral og etik, der beskytter den enkelte og Forca mod korruption og bestikkelse.
I 2019 er der med henblik på at få yderligere fokus på bæredygtighed i Forca tilføjet et afsnit herom i de etiske retningslinjer. Herudover er kravene til medarbejdernes rejser og befordring strammet op i retningslinjerne.
De etiske retningslinjer omfatter herefter:
• Bæredygtighed
• Samarbejdet med leverandører
• Gaver
• Rammer for arrangementer med kunder og forretningsforbindelser.

Der er ikke konstateret afvigelser fra Forcas etiske retningslinjer i 2019.

Hvidvask og terrorfinansiering
Pensionsselskaber, som er Forcas kunder, er omfattet af lov om forebyggelse og foran-staltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Derfor overholder Forca på kundernes vegne også hvidvaskloven. Dermed deltager Forca i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering og bidrager til at løfte det samfundsansvar, som ligger i at begrænse risikoen for, at Forca, der dagligt håndterer pengeoverførsler og andre finansielle transaktioner, bliver udnyttet til hvidvask af ulovlige midler eller terrorfinansiering.

Forcas bestyrelse har fastlagt en hvidvaskpolitik, som skal forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme. Forca har desuden i forretningsgange og arbejdsbeskrivelser sikret, at der er fastlagt retningslinjer til forebyggelse af hvidvask. Formålet er at etablere de nødvendige forebyggende foranstaltninger til at opfange og indberette mistanke om overtrædelse af reglerne om hvidvask og finansiering af terrorisme.

I Forca er der løbende fokus på, at vores værn for at forhindre hvidvask og finansiering af terror er stærke og effektive. Vi har derfor udover de foranstaltninger, som vi på Forcas kunders vegne skal have efter lovgivningen, i 2019 nedsat et tværfagligt hvidvaskteam, der sammen med Forcas hvidvaskansvarlige løbende vurderer og drøfter konkrete hvid-vaskrelaterede sager og hvidvaskrisici.