Samfundsansvar

Forca vurderer løbende, hvordan vi bedst muligt kan leve op til vores samfundsansvar. Samtidig vurderer vi risikoen for, at Forca påvirker miljø, menneskerettigheder og samfundet negativt.

Pensionsrådgivning af høj kvalitet og brugbare digitale løsninger. Det er noget af det, Forca bidrager med for at øge trygheden hos 675.000 pensionsmedlemmer fra forskellige faggrupper.

Forcas forretningsmodel er gennem service til pensionsselskaber at medvirke til øget tryghed i arbejdslivet og en god pensionstilværelse for de medlemmer, Forca servicerer på vegne af vores kunder. Desuden er vi til stadighed optaget af, hvordan vi som arbejdsplads i øvrigt kan bidrage til fællesskabet og samfundet på en positiv og ansvarlig måde.

Du kan læse nærmere om Forcas væsentligste hovedaktiviteter i 2021 i ledelsesberetningen i vores årsrapport.

Menneskerettigheder

Forca respekterer og støtter menneskerettighederne som udtrykt i International Bill of Human Rights. Desuden arbejder Forca med at forhindre krænkelse af menneskerettigheder blandt andet gennem vores beskyttelse af persondata.

Persondata

I Forca behandler vi en stor mængde persondata på både medlemmer og medarbejdere, hvorfor Forca har stort fokus på databeskyttelse. Bestyrelsen i Forca har vedtaget en politik for behandling af personoplysninger, som danner rammen for al behandling af persondata i Forca. Politikken har til formål at sikre, at der udvikles og fastholdes en effektiv beskyttelse og behandling af persondata, herunder at minimere de risici, der er forbundet med behandlingen.

Forcas persondatapolitik er forankret i forretningsgange og arbejdsbeskrivelser, hvori der er fastlagt retningslinjer for den konkrete behandling af personoplysninger.

I 2021 har Forca arbejdet kontinuerligt med at:

 • Skærpe eksisterende processer
 • Sikre efterlevelse af persondataforordningen i forhold til blandt andet sletning af personoplysninger og dokumentation for behandling
 • Skabe løbende opmærksomhed om persondata og persondatabeskyttelse i organisationen.

Som dokumentation for, at vi lever op til persondataforordningen, har vi i en årrække fået udarbejdet en ISAE 3000 revisionserklæring, og dette gælder også for år 2021. Gennem denne erklæring kan vi dokumentere, at vi lever op til kravene om databeskyttelse og IT-sikkerhed, og at vi er en ansvarlig samarbejdspartner.

Forca har i 2021 fastlagt en politik for dataetik. Vores dataetiske principper tager afsæt i branchens fortolkning og vurdering af niveauet for dataetik. I Forca tager vi løbende stilling til det dataetiske niveau og sikrer, at organisationen arbejder med data inden for de etiske rammer, vi har fastsat.

Sociale forhold og medarbejderforhold

Løn og arbejdsvilkår i Forca ligger på samme niveau som andre virksomheder i den danske finansielle sektor. I Forca har vi herudover et særligt fokus på kompetenceudvikling, medindflydelse på eget arbejde i hverdagen og fleksible rammer for at sikre balancen mellem arbejde og fritid samt kønsfordeling i ledelsen.

Kompetenceudvikling

Forca har en personalepolitik, som skal medvirke til, at Forca når sine forretningsmål, samtidig med at medarbejderne oplever både arbejdsglæde og personlig og faglig udvikling via samarbejde og gensidig respekt. I Forca er leder og medarbejder gensidigt forpligtet til at drøfte kompetenceudvikling, medarbejderudvikling og jobmobilitet igennem hele ansættelsesforløbet.

Kompetenceudvikling kan for eksempel ske gennem ekstern eller intern uddannelse, jobrotation, coaching, sidemandsoplæring og on-the-job-training. Forca betaler for og yder frihed til uddannelse, der opfylder ovenstående efter aftale med den enkelte medarbejder.

Af særlige kompetencegivende indsatser i 2021 har Forca:

 • Gennemført rådgivertræning i samtaleteknik af 40 pensionsrådgivere og ledere i Forcas rådgivningscenter, så vi kan give vores kunders medlemmer den mest professionelle service og høj, ensartet kvalitet i rådgivningen
 • Fortsat IDD-certificering (Insurance Distribution Directive) af 13 medarbejdere. Certificeringen er et lovkrav i den finansielle sektor for ansatte, der rådgiver om forsikringer. Forca er gået et skridt videre end lovkravet og certificerer alle, der har kontakt med medlemmerne – både i front- og backoffice-funktioner. For den enkelte medarbejder er det et kompetenceløft og en opgradering af cv’et
 • Færdiggjort et flerårigt bredt kompetenceløft af den agile udviklingsorganisation. Selvom Forca har arbejdet agilt i mange år, har vi behov for løbende at løfte vores fælles organisatoriske modenhed, så vi forbedrer vores fundament for at arbejde agilt og dermed også få mere forretningsværdi og effektivitet ud af vores agile teams. Det har vi i 2021 gjort ved at etablere:
  • En fælles agil værktøjskasse. Værktøjskassen medvirker til, at vi arbejder på en ensartet og effektiv måde og efter en ensartet leverance- og gevinstrealiseringsproces for alle udviklingsopgaver
  • Et Lean Agile Center of Excellence (LACE). LACE’s primære ansvar er, at Forcas agile kompetenceudvikling løbende løftes, og at den agile udviklingsorganisation arbejder så meningsfyldt og effektivt som muligt
  • Et agilt lederforum, som er et operationelt lederforum, bestående af repræsentanter for de agile ledere, koordinerende Scrum Mastere, LACE og HR. Forummet har til opgave at skabe optimale vilkår for udviklingsorganisationen for eksempel ved at fjerne organisatoriske forhindringer og hjælpe med at forankre nye tiltag
 • Lanceret et nyt koncept for pre-boarding, hvor nyansatte får adgang til en portal og app fuld af nyttig information, fakta og en række services forud for ansættelsens start. Konceptet har både til formål at tage godt imod nye medarbejdere med blandt andet videohilsen fra den administrerende direktør med flere og højne informationsniveauet og forretningsforståelsen og dermed klæde nyansatte bedre på til at starte i deres nye job og blive en succes i det.

Trivsel

Forca vurderer ikke, at der er væsentlige risici i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i relation til medarbejderne, men relativt er den største risiko stress og manglende balance i arbejdslivet. Forca planlægger at gennemføre et nyt koncept for engagements- og trivselsmålinger i 2022 for at kortlægge den generelle trivsel i virksomheden. Målingen vil blive foretaget flere gange om året.  

Sygefraværet i Forca ligger på gennemsnitligt 5,9 dage per FTE, hvilket inkluderer langtidssygemeldinger. Det vurderer vi som tilfredsstillende og udtryk for en god generel trivsel. Medarbejderomsætningen i 2021 er højere end de seneste år og afspejler de generelle tendenser i arbejdsmarkedet. Se i øvrigt ESG-skema for øvrige sociale data.

Stress

Forca forebygger stress blandt andet ved at være opmærksom på trivslen. Oplever vi, at medarbejdere bliver ramt af stress – af arbejdsmæssige eller private årsager – tager lederen og HR altid en snak med den pågældende medarbejder og finder sammen ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe. Løsningerne er individuelle og kan for eksempel være at reducere arbejdstiden, antallet af opgaver, coaching eller psykologhjælp. Forcas sundhedsforsikring støtter desuden individuel forebyggelse og behandling af stress efter behov.

Mental sundhed og nærvær blev ikke mindre vigtigt i 2021, hvor hjemmearbejde fortsat var aktuelt grundet Covid-19, og kontakten som oftest foregik på distance. I den forbindelse blev der gjort en ekstra kommunikationsindsats hos ledere og HR for at skærpe opmærksomheden på at forebygge mistrivsel. Forca har ikke oplevet stigninger i antallet af stressrelaterede sygemeldinger. Antallet er på niveau med 2020.

Balance i arbejdslivet

Arbejdsmiljøet drøftes i Forcas arbejdsmiljøorganisationen og i samarbejdsudvalget. Forca har også løbende dialog med den enkelte medarbejder om, hvordan arbejdet og arbejdsdagen bedst muligt kan tilrettelægges med udgangspunkt i Forcas fleksible arbejdstid. Det kan være ved lejlighedsvist hjemmearbejde, deltidsarbejde i en periode eller andet. Det er væsentligt for Forca, at medarbejderen oplever en hverdag, hvor der er god balance mellem arbejde og fritid. Med fleksibel arbejdstid er det særligt væsentligt, at leder og medarbejder har løbende dialog om arbejdsmængden, hvilket også i 2021 var vigtigt.

I 2021 har Forca arbejdet med trivsel og balance på disse punkter

Forca har de seneste år oplevet betydelig vækst og mange forandringer, hvilket naturligt skaber behov for at styrke sammenhængskraften. En af måderne at gøre dette på er at blive endnu bedre til at videndele og skabe fælles forståelse på tværs, fordi det ud over at højne effektiviteten og give bedre resultater også skaber arbejdsglæde, motivation og engagement.

Forca er bevidst om, at Corona-pandemien kombineret med de relativt mange forandringer, Forca har gennemgået i 2021, kan påvirke trivslen hos medarbejdere. Vi har derfor i 2021 haft yderligere fokus på kommunikationen til og med medarbejderne via en massiv kommunikationsindsats for at opretholde et højt niveau for både information og dialog. Vi har også arrangeret virtuelle og fysiske sociale initiativer for at styrke fællesskabsfølelsen.

I 2021 er blevet afholdt online og hybride fællesmøder hvert kvartal om resultater og tværfaglige emner. Der er afholdt ledergruppemøder for alle personaleledere i Forca, og Forcas administrerende direktør har været afsender af månedligt nyhedsbrev og har holdt kaffemøder med både medarbejdere og ledelse.

Corona-pandemien har synliggjort, at hjemmearbejde for nogle er en udfordring i forhold til at fastholde en god balance mellem arbejde og fritid, mens den for andre - sammen med den sparede transporttid - er et middel til mere fleksibilitet og ro. Derfor besluttede vi i 2021 en politik for hjemmearbejde, hvori vi tilbyder hjemmearbejde 1-2 dage om ugen i det omfang, det er foreneligt med arbejdet for at sikre medarbejderen fleksibilitet.

Vi har etableret rammerne via vejledning og teknisk udstyr til, at Forcas medarbejdere i langt højere grad kan afvikle og deltage i hybridmøder, hvilket også har fungeret ved hjemmearbejde som en konsekvens af Corona i 2021. Det understøtter den fleksibilitet, vi gerne vil fremme via vores hjemmearbejdspolitik.

Diversitet

Forca ønsker at fremme diversitet og inklusion og er imod enhver form for forskelsbehandling på baggrund af race, hudfarve, køn, religion, politisk overbevisning, nationalt tilhørsforhold eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Specifikt vedrørende diversitet og køn har Forca siden selskabets etablering haft en målsætning om en ligelig fordeling af mænd og kvinder i Forcas ledelse, og denne målsætning forsøger vi at opfylde gennem rekruttering, uddannelse og lederudvikling. I 2021 var der 51,5% kvindelige ledere og 48,5%% mandlige ledere blandt ledere med personaleansvar i Forca. I Forcas topledelse er kønsdiversiteten 42% kvinder og 58% mænd.

Kønsfordelingen hos alle medarbejdere var per 31. december 2021 49,9% kvinder og 50,1% mænd.

ESG.JPG

ESG hoved- og nøgletal

Forca har i 2021 i tillæg til denne lovpligtige rapportering på vores samfundsansvar valgt at give en rapportering på en række ESG nøgletal for at fortælle yderligere om vores påvirkninger på miljø og klima og sociale- og ledelsesmæssige forhold. Rapporteringen inkluderer ikke målsætninger for nøgletallene, idet målingen er blevet etableret i løbet af 2021. Der arbejdes på at etablere målsætninger for nøgletallene i 2022.

ESG hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med vejledningen udarbejdet af FSR - danske revisorer, Nasdaq og Finansforeningen. En nærmere beskrivelse af metoderne til opgørelse af nøgletallene kan findes på FSR - danske revisorers hjemmeside.

Miljø og klima

Forca er som servicepartner en virksomhed uden egentlig vareproduktion, og derfor er der ingen væsentlig miljøbelastning og lav risiko for negativ påvirkning af klimaet. Vi har endnu ikke en politik på området, men vi tilstræber at nedbringe energiforbruget i vores bygning mest muligt og bidrage til den grønne omstilling ved at indkøbe og gøre brug af grøn strøm, da vores væsentligste energibelastning er vores strømforbrug.

Forcas eksterne datacenter GlobalConnect er førende på CO2-reduktion og har som den første datacenterudbyder i Danmark opnået ”Energy Efficiency Certificate” med A+ rating i energieffektivitet.

Forca har oplevet en mindre stigning i det samlede energiforbrug fra 2020 til 2021. Stigningen er delvist udtryk for, at vi i foråret 2021 har etableret køl i vores bygning. Gennem mange år har det været en udfordring med meget høje temperaturer om sommeren, hvilket har påvirket indeklimaet og arbejdsmiljøet. Det er nu er forbedret. Ligeledes er der anvendt mere strøm i vores eksterne datacenter end tidligere.

Forca har dog indkøbt mindre strøm i 2021, end vi gjorde i 2020, hvilket skyldes en stigning i egenproduceret strøm fra nyt solcelleanlæg.

Se ESG skema for data for blandt andet energiforbrug, vandforbrug og andel af vedvarende energi.

I 2021 har Forca bidraget til den grønne omstilling på disse punkter:

Bæredygtighed:

 • Forca har etableret et 790 m2 stort solcelleanlæg på taget af bygningen, som stod færdigt i februar 2021. Siden etablering har anlægget realiseret en CO2-reduktion på 18 tons og genereret en egenproduktion på 16% af Forcas samlede energiforbrug inklusive vores interne datacenter. Dette har givet en omkostningsreduktion på 218.000 kr. Anlægget har siden etablering kørt uden driftsstop, og Forca har derfor fået fuld effekt af investeringen i 2021
 • Vi har ydermere fornyet vores RECS-certifikat (Renewable Energy Certificate System) til resten af 2022. Certifikatet er et tillæg til Forcas el-aftale, som betyder, at vi indkøber grøn strøm fra vindmøller tilsvarende den mængde strøm, vi bruger. På den måde bidrager Forca til, at der bliver etableret flere vedvarende energikilder som for eksempel vindmøller.

Kantinedrift

Forca har sammen med samarbejdspartner på kantinedrift Meyers kantiner haft et særligt fokus på at reducere CO2-udledning på de fødevarer, der indkøbes og serveres i vores kantine. Der har særligt været fokus på råvarer i sæson, mindre kødforbrug af især kød med stor klimapåvirkning samt indkøb af fødevarer med moderat klimapåvirkning. Det fokus har reduceret vores kantines CO2-udledning med 32% sammenholdt med 2020.

Kantinen i Forca har sølvmærke i økologi (mellem 60-90% økologi). Den gennemsnitlige økologiprocent i kantinen i Forca ligger på 71%.

Antikorruption og bestikkelse, herunder etiske retningslinjer

Forca har etiske retningslinjer for, hvordan vi ønsker at drive virksomheden, og hvordan vores medarbejdere og ledere skal agere for at sikre en forretningsadfærd, moral og etik, der beskytter den enkelte og Forca mod korruption og bestikkelse.

Vi har særligt fokus på ESG relaterede emner – primært under overskrifterne:

 • Rådgivning
 • Leverandørkæde og samarbejdspartnere
 • Skat, hvidvask og databeskyttelseslovgivningen
 • Miljø og klima

Der er ikke konstateret afvigelser fra Forcas etiske retningslinjer i 2021.

Vi forsøger løbende at sikre Forca mod korruption og bestikkelse ved at iværksætte konkrete foranstaltninger og kontroller, der bidrager til at undgå, at vi udsættes for finansiel svindel og begrænse risikoen for, at Forca, der dagligt håndterer pengeoverførsler og andre finansielle transaktioner, bliver udnyttet til hvidvask af ulovlige midler eller terrorfinansiering. Yderligere drøftes og vurderes risikoen for cybercrime hyppigt som led i Forcas arbejde med IT-sikkerhed for blandt andet at forhindre ovenstående. Ovenstående emner præsenteres også i onboarding-kurser for at bidrage til skærpet opmærksomhed blandt nyansatte medarbejdere.

I 2021 har Forca på området IT-sikkerhed haft særligt fokus på:

 • Forbedret og øget overvågningen af sikkerhedshændelser til en 24 x 7 overvågning
 • Indgået en 24 x 7 aftale med sikkerhedsfirma om kompetenceberedskab og assistance i tilfælde af kritisk sikkerhedshændelse
 • Gennemført GAP analyse og review af Forcas sikkerheds-set up
 • Haft etisk hacker på besøg, der har gennemført teknisk review af dele af Forcas sikkerheds set up.
 • Fokuseret på awareness og gennemført uddannelse, e-learning, phishing-event mv. hos kunder og Forca.

Hvidvask og terrorfinansiering

Pensionsselskaber, som er Forcas kunder, er omfattet af lov om forebyggelse og foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Derfor overholder Forca på kundernes vegne også hvidvaskloven. Dermed deltager Forca i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering og bidrager til at løfte det samfundsansvar, som ligger i at begrænse risikoen for, at Forca, der dagligt håndterer pengeoverførsler og andre finansielle transaktioner, bliver udnyttet til hvidvask af ulovlige midler eller terrorfinansiering.

Forcas bestyrelse har fastlagt en hvidvaskpolitik, som skal forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme. Vore værn for at forhindre hvidvask og finansiering af terror skal være stærke og effektive. Derfor har vi i forbindelse med Finanstilsynets øgede fokus på pensionsselskabernes risikovurderinger udbygget risikovurderingen af Forcas forretningsmodel i sensommeren 2021 samt aktivt bidraget i drøftelser om Forcas kunders risikovurdering med henblik på tilsvarende forfinelse af disse. Forcas risikovurdering omfatter de iboende risikofaktorer, der er forbundet med kunder/medlemmer, produkter, transaktioner samt geografi. Risikovurderingen indgår som et væsentligt element i den løbende ajourføring af Forcas hvidvaskpolitik, og relaterede processer samt kontroller.

Forcas og kundernes primære risiko for at blive misbrugt til hvidvask findes i den sløringsfase, der opstår ved, at midlerne kanaliseres gennem et pensionsselskab i en periode for senere at komme tilbage til kunden. På den måde risikerer pensionsordningerne at blive anvendt som ”opbevaringssted” for illegitime midler. Risikoen består i, at midlerne efter et tidsrum bliver trukket ud af pensionsordningen og derfor vil fremstå som lovlige. For at værne mod dette har Forca blandt andet udarbejdet forretningsgange, arbejdsbeskrivelser, e-learning samt intern kontrol, som samlet set medvirker til at reducere risikoen.

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.