Forcas samfundsansvar

God rådgivning, forståelig pension og brugbare digitale løsninger. Det er noget af det, Forca bidrager med for at øge trygheden hos 654.000 danskere fra forskellige faggrupper.

Forcas forretningsmodel er gennem service til pensionsselskaber at medvirke til øget tryghed i arbejdslivet og en god pensionstilværelse for de 654.000 danskere, der i dag serviceres gennem Forca. Desuden er vi til stadighed optaget af, hvordan vi ellers kan bidrage til fællesskabet og samfundet på en positiv måde.

Du kan læse nærmere om Forca væsentligste hovedaktiviteter i 2020 i ledelsesberetningen i vores årsrapport.

Menneskerettigheder

Persondata
Forca lægger stor vægt på et højt niveau af beskyttelse af personoplysninger for at sikre den enkeltes grundlæggende ret til kontrol over egne data.

Bestyrelsen i Forca har fastlagt en politik for behandling af personoplysninger som ramme for al behandling af personoplysninger i Forca. Politikkens formål er at sikre ovenstående samt minimere risici i forbindelse med persondatabehandling.

Forca har desuden i forretningsgange og arbejdsbeskrivelser fastlagt retningslinjer for behandlingen af persondata.

I 2020 har Forca

 • Gennemført kampagner og awareness-træning af medarbejderne i Forca for at styrke medarbejdernes kompetencer og skabe vedvarende opmærksomhed på databeskyttelse.
 • Arbejdet kontinuerligt med at skærpe eksisterende processer, øget dokumentationsgraden og sat fokus på persondatabeskyttelse i forbindelse med etablering af nye løsninger.

I 2020 har Forca opnået følgende resultater af indsatserne:

 • Forca har opnået en øget forankring af ansvaret i organisationen for at sikre persondatabeskyttelse.
 • Bevidstheden om databeskyttelse hos medarbejderne er højnet
 • Vi har modtaget en tilfredsstillende revisionserklæring vedrørende persondatabeskyttelse i Forca.

I 2021 fortsætter Forca arbejdet med at sikre maksimal beskyttelse af medlemmernes personoplysninger ved lignende tiltag.

Sociale forhold og medarbejderforhold
Løn og arbejdsvilkår i Forca ligger på samme niveau som andre virksomheder i den danske finansielle sektor. I Forca har vi herudover et særligt fokus på kompetenceudvikling, medindflydelse på eget arbejde i hverdagen, balancen mellem arbejde og fritid samt kønsfordeling i ledelsen.

Kompetenceudvikling
Forca har en personalepolitik for samtlige ansatte, som skal medvirke til, at Forca når sine forretningsmål samtidig med, at medarbejderne oplever både arbejdsglæde og personlig og faglig udvikling via samarbejde og gensidig respekt. I Forca er leder og medarbejder gensidigt forpligtet til at drøfte kompetenceudvikling og jobmobilitet igennem hele ansættelsesforløbet.

For at styrke jobmotivation og trivsel vil Forca gerne fremme jobrotation, hvis der er mulighed for det, og hvis medarbejderen ønsker det, både for at bevare viden og erfaring i Forca og for at imødekomme et ønske om udvikling gennem et andet job eller en ny rolle.
Kompetenceudvikling kan fx ske gennem ekstern eller intern uddannelse, jobrotation, coaching, sidemandsoplæring og on-the-job-training. Forca betaler for og yder frihed til uddannelse, der opfylder ovenstående mål efter aftale med den enkelte medarbejder.

Medarbejderudviklingssamtaler kan ofte være startskud for kompetenceudvikling. Vigtige elementer i medarbejderudviklingssamtalen er, om medarbejderen har de rette rammer og kompetencer til at udføre sit job bedst muligt. Herunder aftales individuelle udviklingsmål. Hidtil har Forcas udgangspunkt været en årlig MUS-samtale, og i 2021 skal MUS-konceptet evalueres og bygges op om en ny spørgeramme, og dialogen skal understøttes af et nyligt implementeret HR-system.

Af særlige kompetencegivende indsatser i 2020 har Forca

 • Gennemført IDD-certificering (Insurance Distribution Directive) af mere end 65 medarbejdere, så vi kan give vores kunders medlemmer den mest professionelle service og høj, ensartet kvalitet i rådgivningen. Certificeringen er et udløb af et europæisk direktiv, som skærper kravene til at rådgive om forsikringer. Certificeringen er et lovkrav i den finansielle sektor for ansatte, der rådgiver om forsikringer, men Forca er gået et skridt videre end lovkravet og har certificeret alle, der har kontakt med medlemmerne – både i front- og backoffice-funktioner. For den enkelte medarbejder er det et kompetenceløft og en opgradering af cv’et.
 • Igangsat et bredt kompetenceløft i forhold til at arbejde agilt hos alle i udviklingsorganisationen. Selvom Forca har arbejdet agilt i mange år, skal vi løbende løfte vores fælles organisatoriske modenhed, så vi forbedrer vores fundament for at arbejde agilt. I takt med den stigende aktivitet og deraf følgende mange nyansættelser de seneste år i Forca er der også et behov for at opgradere og cementere det fælles agile fundament.

Forcas knap 20 Scrum Mastere og Product Ownere har været på kursus i værdiskabende og effektive samarbejdsmetoder og processer, når flere teams arbejder sammen på tværs om en given udviklingsleverance.

Der har været afholdt kurser i agilt lederskab for alle i udviklingsorganisationen, der har en lederrolle, det vil sige Scrum Mastere, Product Ownere, personaleledere og direktørgruppen. I forbindelse med den løbende kompetenceudvikling af de agile ledelsesroller har der været gennemført evalueringer af Scrum Masterne og Product Ownerne, som både har ført til individuelle udviklingsplaner og fælles indsatser for begge grupper.  

Forventninger til 2021
Forca ønsker at supplere det generelle onboarding-koncept for alle nyansatte med specifikke moduler for nyansatte ledere – både erfarne og uerfarne. Målet er at klæde nye ledere bedst muligt på, så de hurtigt opnår indsigt i og forståelse for forretningen, god ledelse i Forca samt får etableret et kollega-netværk til sparring og løsning af opgaver. Arbejdet med at sammensætte modulerne sker i 2021.

I 2021 fortsætter den agile kompetenceudvikling af udviklingsorganisationen, især med vægt på at forankre kompetencer i praksis i individuelle forløb og på den måde understøtte den fortsatte agile transformation og den agile kultur i Forca.

Trivsel
Forca vurderer ikke, at der er væsentlige risici i relation til medarbejderne, men relativt er den største risiko stress og manglende balance i arbejdslivet. Derfor kortlægger vi jævnligt den generelle trivsel i virksomheden gennem en trivsels- og engagementsmåling. Målingen i 2020 indeholdt en række spørgsmål om arbejdsglæde, engagement, ledelse, samarbejde og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Hele 96% af medarbejderne valgte at bidrage ved at besvare målingen i 2020.

Målingen viste, at Forca ligger pænt på de overordnede resultater for arbejdsglæde og loyalitet, som er udtryk for generel høj motivation og dedikation til Forca som arbejdsplads. Besvarelserne synliggjorde også et behov for yderligere at styrke sammenhængskraften og samarbejdet på tværs samt at arbejde med nærvær og mental sund for at forbedre trivslen i Forca yderligere.

Stress
Forca forsøger at undgå stress blandt andet ved at være opmærksom på trivslen. Oplever vi, at medarbejdere bliver ramt af stress – af arbejdsmæssige eller private årsager – tager lederen og HR altid en snak med den pågældende medarbejder og finder sammen ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe. Løsningerne er individuelle og kan fx være at reducere arbejdstiden, antallet af opgaver, coaching eller psykologhjælp. Forcas sundhedsforsikring støtter desuden individuel forebyggelse og behandling af stress efter behov.

Mental sundhed og nærvær blev ikke mindre vigtigt i 2020, hvor hjemmearbejde blev hverdag og kontakten som oftest på distance. I den forbindelse blev der gjort en ekstra indsats hos ledere og HR for at skærpe opmærksomheden på at forebygge mistrivsel. Forca har i 2020 oplevet et fald i antallet af stressrelaterede sygemeldinger.

Balance i arbejdslivet
Arbejdsmiljøet drøftes i Forcas arbejdsmiljøorganisationen og i samarbejdsudvalget. Forca har også løbende dialog med den enkelte medarbejder om, hvordan arbejdet og arbejdsdagen bedst muligt kan tilrettelægges med udgangspunkt i Forcas fleksible arbejdstid. Det kan være ved lejlighedsvist hjemmearbejde, deltidsarbejde i en periode eller andet. Det er væsentligt for Forca, at medarbejderen oplever en hverdag, hvor der er god balance mellem arbejde og fritid. Med fleksibel arbejdstid er det særligt væsentligt, at leder og medarbejder har løbende dialog om arbejdsmængden, hvilket i 2020 har været endnu vigtigere end hidtil.

I 2020 har Forca arbejdet med trivsel og work/life-balance på disse punkter:
En strategisk arbejdsgruppe blev nedsat på baggrund af resultaterne fra engagementsmålingen. Gruppen har arbejdet med de tværorganisatoriske temaer, der kan styrke trivslen.

Forca har de seneste år oplevet betydelig vækst og mange forandringer, hvilket naturligt skaber behov for at styrke sammenhængskraften. En af måderne at gøre dette på er at blive endnu bedre til at videndele og skabe forretningsforståelse på tværs, fordi det ud over at højne effektiviteten og give bedre resultater også skaber arbejdsglæde, motivation og engagement. I 2020 blev planlagt en fast række af fællesmøder om tværfaglige emner, når flere kan samles fysisk igen.

En central indikator på trivslen er sygefraværet – både det korte og det lange. For at vende fravær til nærvær og mental sundhed kickstartede Forca i 2020 en særlig indsats for at mindske sygefraværet med udgangspunkt i et koncept om trivselssamtaler og tæt dialog med medarbejdere, som via deres fravær udviser tegn på mistrivsel.

Coronapandemien har synliggjort, at hjemmearbejde for nogle er en udfordring i forhold til at fastholde en god balance mellem arbejde og fritid, mens den for andre - sammen med den sparede transporttid - er et middel til mere fleksibilitet og ro. Derfor besluttede vi i 2020 at tilbyde hjemmearbejde 1-2 dage om ugen som en fast mulighed i det omfang, det er foreneligt med arbejdet. Hjemmearbejde er et tilbud ikke en forventning.

Kønsfordeling

Ledelsen
Forca har siden selskabets etablering haft en målsætning om en ligelig fordeling af mænd og kvinder i Forcas ledelse, og denne målsætning forsøger vi at opfylde gennem rekruttering, uddannelse og lederudvikling. I Forca er der ikke positiv særbehandling, så det er altid den bedste, der skal have jobbet – uanset køn. I 2020 var der 53% kvindelige ledere og 47% mandlige ledere i Forca.

Kønsfordelingen hos alle medarbejdere var pr. 31. december 2020 49,7% kvinder og 50,3% mænd.

Miljø og klima
Forca er som servicepartner en virksomhed uden egentlig vareproduktion, og derfor er der ingen væsentlig miljøbelastning og lav risiko for negativ påvirkning af klimaet. Vi har endnu ikke en politik på området, men vi tilstræber at nedbringe energiforbruget i vores bygning mest muligt og bidrage til den grønne omstilling ved at gøre brug af grøn strøm, da vores væsentligste energibelastning er vores strømforbrug.

I 2020 har Forca bidraget til den grønne omstilling på disse punkter:

Solenergi og strøm

 • Vi har skiftet taget og klargjort det til et solcelleanlæg på taget, som producerer CO2-neutral strøm. Den forventede effekt af anlægget vil være på 143.000 kWh årligt. Det giver Forca en forventet årlig besparelse på 21.500 kg CO2. Vi forventer at kunne udnytte 95 % af den energi solcelleanlægget producerer.
 • Vi har ydermere fornyet vores RECS-certifikat (Renewable Energy Certificate System) til udløb i 2023. Certifikatet er et tillæg til Forcas el-aftale, som betyder, at vi indkøber grøn strøm fra vindmøller tilsvarende den mængde strøm, vi bruger. På den måde bidrager Forca til, at der blive etableret flere vedvarende energikilder som fx vindmøller.
 • Udskiftet lamper til LED og monteret censorer på lys i trappeopgange med henblik på strømbesparelser. Den samlede årlige besparelse er 2.679 kWh og giver en CO2 besparelse pr. år. på 1.042 kg.
 • Udskiftet 13 pumper på vores varmeanlæg til den nyeste version, dette er både en forebyggende handling samt et energitiltag. Det giver en årlig besparelse på 6.760 kWh og en CO2 besparelse pr. år på 2.630 kg.

Kantinedrift

 • Forca har haft en ambition om, vi skulle have endnu mere økologi på menuen i vores kantine. I 2020 opnåede vi det økologiske spisemærke i sølv, hvilket betyder, at andelen af økologi i kantinen ligger på mellem 60-90%.
 • For at begrænse madspild introducerede vi muligheden for at medarbejderne kunne købe overskudsmad fra kantinefrokosten med hjem for et symbolsk beløb.

Forventninger til 2021
Forca har en ambition om at producere egne hyperlokale råvarer, som fx egne urter i gården og sågar grøntsager fra egen mark. Dette var planlagt til 2020, men er på grund af Covid-19 udsat til 2021. Her vil vi også sætte øget fokus på madspild dels ved at overskudsmad fra Forcas kantine igen kan købes af medarbejderne ”to go”, og dels gennem en oplysningskampagne, om hvor meget mad der smides ud.

Antikorruption og bestikkelse, herunder etiske retningslinjer
Forca har etiske retningslinjer for, hvordan vi ønsker at drive virksomheden, og hvordan vores medarbejdere og ledere skal agere for at sikre en forretningsadfærd, moral og etik, der beskytter den enkelte og Forca mod korruption og bestikkelse.

Vi har særligt fokus på ESG-relaterede emner – primært under overskrifterne:

 • Rådgivning
 • Leverandørkæde og samarbejdspartnere
 • Skat, hvidvask og databeskyttelseslovgivningen
 • Miljø og klima

Der er ikke konstateret afvigelser fra Forcas etiske retningslinjer i 2020.

Vi forsøger løbende at sikre Forca mod korruption og bestikkelse ved at iværksætte konkrete foranstaltninger og kontroller, der bidrager til at undgå, at vi udsættes for finansiel svindel. Især drøftes og vurderes risikoen for cybercrime hyppigt som led i Forcas arbejde med it-sikkerhed.

I 2021 fortsætter Forca arbejdet med at sikre forretningsadfærd, moral og etik, der beskytter den enkelte og Forca mod korruption og bestikkelse med lignende tiltag.

I 2020 har Forca på området it-sikkerhed:

 • Fortsat de løbende, kontinuerlige og konkrete indsatser omkring it-sikkerhed afspejlet i Forcas årshjul.
 • Gennemført egne og eksterne tests af såvel processer som tekniske værn og den løbende overvågning.
 • Øget bevidstheden om it-sikkerhed gennem månedlige uddannelsessessioner for nye medarbejdere.
 • Øget bevidstheden om it-sikkerhed hos kunder og medarbejdere blandt andet ved at udgive temaartikler i forbindelse med national cybercrime måned i oktober.
 • Sat it-sikkerhed på Forcas bestyrelses agenda minimum tre gange om året gennem et årshjul for rapportering til bestyrelsen.

Hvidvask og terrorfinansiering
Pensionsselskaber, som er Forcas kunder, er omfattet af lov om forebyggelse og foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Derfor overholder Forca på kundernes vegne også hvidvaskloven. Dermed deltager Forca i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering og bidrager til at løfte det samfundsansvar, som ligger i at begrænse risikoen for, at Forca, der dagligt håndterer pengeoverførsler og andre finansielle transaktioner, bliver udnyttet til hvidvask af ulovlige midler eller terrorfinansiering.

Forcas bestyrelse har fastlagt en hvidvaskpolitik, som skal forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme. Vores værn for at forhindre hvidvask og finansiering af terror skal være stærke og effektive, derfor opdateres risikovurderingen af Forcas forretningsmodel løbende senest i september 2020. Forcas risikovurdering omfatter de iboende risikofaktorer, der er forbundet med kunder/medlemmer, produkter, transaktioner samt geografi. Risikovurderingen indgår som et væsentligt element i den løbende ajourføring af Forcas hvidvaskpolitik, og relaterede processer samt kontroller. 

Forca og kundernes primære risiko for at blive misbrugt til hvidvask findes i den sløringsfase, der opstår ved, at midlerne kanaliseres gennem et pensionsselskab i en periode, for senere at komme tilbage til kunden. På den måde risikerer pensionsordningerne at blive anvendt som ”opbevaringssted” for illegitime midler. Risikoen består i, at midlerne efter et tidsrum bliver trukket ud af pensionsordningen og derfor vil fremstå som lovlige. For at værne mod dette har Forca blandt andet udarbejdet forretningsgange, arbejdsbeskrivelser samt intern kontrol, som samlet set medvirker til at reducere risikoen.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.